• Škodljivci

    Škodljivci vplivajo na varnost hrane

    Deratizacija je uničevanje škodljivih glodavcev s ciljem zmanjšati njihovo številčnost. Izvaja se po programu za celovito ravnanje pri zatiranju in nadzorovanju škodljivcev. Število glodavcev je po ocenah na zemlji tolikšno, kot je število prebivalcev na svetu. Miši in podgane žive v človekovi bližini, kjer so zaloge živil in odpadki. Povzročajo veliko materialno škodo s tem, ko konzumirajo velike količine hrane, še več je onesnažijo oziroma kontaminirajo. V izgubo gre tudi hrana, ki se strese iz nagrizene embalaže. Uničujejo pa tudi veliko predmetov s katerimi pridejo v stik. Z grizenjem električnih žic in plinskih cevi, kar počnejo zelo pogosto, spravljajo v nevarnost človeška življenja, saj lahko povzročijo požare ali spuščanje plina. 

    Škodljivci vplivajo na varnost hrane

    Čeprav nam glodavci povzročajo kar nekaj neprijetnosti, pa se skriva poglavitna grožnja v tem, da so prenašalci mnogih zdravju škodljivih organizmov. Bolezenske organizme prenašajo neposredno z ugrizom, posredno, preko pikov muh, klopov, bovh, pršic ali pa tako, da onesnažijo našo hrano ali vodo z dlakami, urinom ali fekalijami. So prenašalci mnogih virusnih, bakterijskih, protozoarnih in parazitarnih obolenj. Ob pojavu glodavcev je obvezno izvajanje deratizacije izključno s strani pooblaščene organizacije – najmanj 2 x letno (pomladi in jeseni ), ki izvede naslednje ukrepe: ogled prostorov in okolice objekta, namestitev vab / deratizacijskih boksov na kritičnih mestih, oštevilčenje in vris vab v tloris objekta. Dokumentacija, ki se mora pri tem voditi vsebuje dokazila. Potrebno je pripraviti program za celovito ravnanje pri zatiranju in nadzorovanju škodljivcev. Izvajalec deratizacije mora pripraviti poročilo in evidenca o kontroli deratizacije in varnostne liste uporabljenih preparatov.

    V primeru, da pa se pojavijo insekti, kot so mravlje, muhe, ščurki in podobno pa je potrebno izvesti dezinsekcijo. Insketi prenašajo razna obolenja kot je atipična pljučnica. S svojimi izločki, lahko okužijo živila. Pogosto se zgodi, da je moka okužena s skladiščnimi insketi. Takrat je potrebno izvesti fumigacijo silosov. Področje nadzora nad škodljivci je zelo pomembno za obvladovanje tveganj.